ആനയുടെ പേര് : Mahadevan Palode
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ramachandran C P (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647C6AC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment