ആനയുടെ പേര് : Mahadevan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Neelakantan Namboothiry V
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064EE8E4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment