ആനയുടെ പേര് : Madhavan (Samsher Singh)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ismayil P M (Custodian)
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006590BE6
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment