ആനയുടെ പേര് : Madhavan Kutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Vanajamma Kunjamma J
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000301E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment