ആനയുടെ പേര് : Lucky
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ajay Shankar
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Circus
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065E78BD
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment