ആനയുടെ പേര് : Lucky Prasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് :
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064EE850
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment