ആനയുടെ പേര് : Lohi Prasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Balachandran Pillai B
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6.59E+71
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment