ആനയുടെ പേര് : Letha
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Tomy Thomas
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065915AA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment