ആനയുടെ പേര് : Lekshmy(Jamaly)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Saji V
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6590548
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment