ആനയുടെ പേര് : Lekshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Matha Amruthanandamai Madom
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647B2B8
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment