ആനയുടെ പേര് : Lekshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : M A Assis and M A Nassar
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006485C4B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment