ആനയുടെ പേര് : Lekshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Santhosh Kumar
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658D88B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment