ആനയുടെ പേര് : Lekshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Vargese O S
ജില്ല : Idukki
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EAB81
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment