ആനയുടെ പേര് : Lekshmanan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Prabha Y
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000659041E
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment