ആനയുടെ പേര് : Laxmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : M Rajkumar, Raj Kamal Circus
ജില്ല : Idukki
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Circus
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065F4F9B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment