ആനയുടെ പേര് : Lakhi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ajit Dahotta
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064BDFE8
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment