ആനയുടെ പേര് : Lakhi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : George Thomas
ജില്ല : kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00063DDCD3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment