ആനയുടെ പേര് : Laila
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ibrahim M K
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658E74A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment