ആനയുടെ പേര് : Kuttysankaran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Muhammed T S
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652AB0B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment