ആനയുടെ പേര് : Kutty Sankaran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Davi C L
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D840E
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment