ആനയുടെ പേര് : Kuttikrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Seethamma K K (Custodian)
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658F1E8
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment