ആനയുടെ പേര് : Kuttikrishnan (Alias Sreeparameswaran)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Balachandran M
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065952BC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment