ആനയുടെ പേര് : Kuruvattoor Vignesh
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Anandamani K S
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658D1C5
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment