ആനയുടെ പേര് : Kuruvathoor Ganesh
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Rabindra Singh
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000564E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment