ആനയുടെ പേര് : Kunju
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kerala Forest and Wildlife Dpartment
ജില്ല : Wayanad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658EF9E
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment