ആനയുടെ പേര് : Kunju
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Rosy Varghese
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658486F
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment