ആനയുടെ പേര് : Koyiparambil Ayyappan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sankaranarayanan KK
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6591739
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment