ആനയുടെ പേര് : Kochu Ganeshan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Convenor,Elampalloor Bhagavathi Temple
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6585042
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment