ആനയുടെ പേര് : Kochayyappan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shanavas T (Custodian)
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DCF6C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment