ആനയുടെ പേര് : Kesu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sandya G S
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647DC8B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment