ആനയുടെ പേര് : Kesavan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Hariprasad V Nair
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DD4DF
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment