ആനയുടെ പേര് : Kesavan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Vimal Das
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647D9CA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment