ആനയുടെ പേര് : Kaveri
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kunhimuhammed C K (Custodian)
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EAAD3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment