ആനയുടെ പേര് : Kasthuri Bai
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Leskhmikkutty Amma G
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DB82D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment