ആനയുടെ പേര് : Kasinathan-Sivaprasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Naren Chetry
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000342E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment