ആനയുടെ പേര് : Karthikeyan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sadanandan C P (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006591B7A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment