ആനയുടെ പേര് : Karthikeyan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Dhanbahadur
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000283E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment