ആനയുടെ പേര് : Karthikeyan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The Custodian TDB
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DA5D7
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment