ആനയുടെ പേര് : Karnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shaji V
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658EF3C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment