ആനയുടെ പേര് : Kannan(Bolo prasad)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Albert Jose
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064DE054
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment