ആനയുടെ പേര് : Kannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : N.G. Gopalakrishnan
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647BEA2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment