ആനയുടെ പേര് : Kannan Kadayinikkad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Gopinathan Pillai K K
ജില്ല : kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D86E2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment