ആനയുടെ പേര് : Kannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : George Thomas
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647B87C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment