ആനയുടെ പേര് : Kannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Anzari V M
ജില്ല : Idukki
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DDF26
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment