ആനയുടെ പേര് : Kannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Prakash S
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647B08B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment