ആനയുടെ പേര് : Kannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Chandrasekharan Nair K K
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064793D5
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment