ആനയുടെ പേര് : Kangazha Narayanankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Bernard Ansari
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658CBCF
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment