ആനയുടെ പേര് : Kanchi(Sundari)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് :
ജില്ല : kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000423E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment