ആനയുടെ പേര് : Kallankulangara Rajagopal
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shri Emoor Bhagavathy Temple
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D83ED
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment