ആനയുടെ പേര് : Kalidasan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Palliyana Madhu
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D7E22
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment